Lidt fra flekslov   Beregn selv din §34 særlig støtte (Excel)

Tjek om du har ret til særlig hjælp ved høje boligudgifter efter din tidligere indtægt. Dagpengemodtagere kan også modtage støtte.
Skemaet er frembragt af Fleksjobberforeningen og indeholder en guide.
(Excel)


Arbejdsmarkedsstyrelsen kan som svar oplyse, at fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, er omfattet af LAB § 2, nr. 7, mens fleksjobvisiterede, der modtager kontanthjælp, er omfattet af LAB § 2, nr. 3.

En person, der er visiteret til fleksjob og modtager kontanthjælp, tilhører både målgruppen i beskæftigelsesindsatslovens § 82 og målgruppen i lovens § 83, der har ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter loven.
Doms udskrift om retten til fleksjob.


Mindsteløn er den laveste løn som en arbejdsgiver / virksomhed må udbetale til en medarbejder. Den aftales i den overenskomst, som virksomheden er omfattet af gennem dens medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved en overenskomst med en fagforening eller et fagforbund. Dertil skal arbejdsgiver betale et beløb på baggrund af medarbejderens erfaring, ansvar og jobbets indhold. Disse tillæg er også typisk aftalt i de enkelte overenskomster.
Nyt - Ansatte på virksomheder, som ikke er omfattet af en overenskomst, har krav på den løn, der er anført i en overenskomst
på området.
Der kan ikke klage selvstændigt over ressourceprofilen eller over vurderingen af din arbejdsevne. Derimod kan der klages over de afgørelser om revalidering, fleksjob eller førtidspension, som træffer på grundlag af Arbejdsevnemetoden og i den forbindelse kan der samtidigt klage over eventuelle mangler i ressourceprofilen / arbejdsevnevurderingen. Hvis Jobcentret ikke har brugt Arbejdsevnemetoden eller metoden er brugt utilstrækkeligt, betyder det som udgangspunkt, at beslutninger om revalidering, fleksjob og førtidspension ikke er gyldige.


Løn- og ansættelsesvilkår
Aftales mellem arbejdsgiver, den ansatte og altid den faglige organisation. Husk: Kommunen er ikke part i lønforhandlingerne.
Fleksjobber på ledighedsydelse har ret til at arbejde 4 timer om ugen med frivilligt arbejde.


Ankestyrelsen kan besluttet, at hvis en afgørelse ikke egner sig til offentliggørelse, vil den ikke indgå i databasen. Men kender du sagens nr. kan afgørelsen sende til relevante. Hvis du selv søger fleksjob
Hvor svært kan eller skal det være, inden en jobkonsulent få en ansættelse aftale på plads, uden en virksomhedspraktik kommer på tale. 


Fleksjob i arbejdsskadesager
Arbejdsskadestyrelsen har tidligere udmålt erhvervsevne tab ved en sammenligning af den skadelidtes indtægt uden skaden, og den skadelidtes samlede indtægt i fleksjobbet. På den måde blev det kommunale tilskud til fleksjob lønnen ulovligt regnet med.
Klagefrister 
Når du har fået en afgørelse fra kommunen eller staten i jobcentret, har du en frist på 4 uger til at klage. Beskæftigelses- ankenævnet er klageinstans vedrørende afgørelser om fleksjob.


Fleksjobber havde ikke ret til overenskomstmæssige vilkår
I en dom fra Sø- og handelsretten lykkedes det en virksomhed uden overenskomst at bevise, at det var aftalt, at fleksjobberen ikke var omfattet af overenskomst og derfor ikke havde ret til feriefridage m.m.
Læs mere her
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en lønmodtager er klageberettiget i sager vedrørende fastsættelse af løntilskuddet i fleksjob. Udvalget fandt, at der ved kommunens meddelelse om størrelsen af løntilskuddet til det tilbudte fleksjob var tale om en afgørelse.


Befordringsgodtgørelse
Personer, der modtager ledighedsydelse har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i afklaringsforsøg (arbejdsprøvninger o.lign.) Befordringsgodtgørelsen kan udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og afprøvningssted overstiger 24 km. For personer med nedsat fysisk eller psykisk erhvervsevne udbetales for den faktiske udgift.
Jobkonsulenten kan, men skal ikke være med til ansættelsen, for at påse, at skånevilkårene bliver forhandlet på plads, da de fremgår af fleks-beviset. Fagforeningen tage sig af at forhandle de ting, som er overenskomstmæssige, og som gælder for fleksjobber, indenfor det pågældende fagområde - det vil sige løn- og arbejdsvilkår.


Generhvervelse af retten til ledighedsydelse
Selv om du mistet retten til ledighedsydelse, mister du ikke retten til et fleksjob, som bl.a. Lafs skriver. Det siges at Kommunen ikke har pligt til at hjælpe med at finde et nyt fleksjob. Først hvis man selv finder et fleksjob og har det i ni måneder, opnår man igen ret til ledighedsydelse. Adgang til ledighedsydelse genindtræder ved 9 måneders arbejde i fleksjob inden for en 12 måneders periode.
Du har ret til at sige fra under og overfor et praktikforløb, dette gælder både fra arbejdsgivers side som fra arbejdstagers side, når der ikke er enighed om indhold og skånehensyn, samt når der ikke er tale om et rimeligt tilbud om fleksjob efter SM. A-7-07 / SM A-35-03 og hvor der alene er tale om en arbejdsprøvning.


6 ugers selvvalgt uddannelse
Hvis du er ledig fleksjobber, kan du inden for 12 måneders sammenlagt ledighed deltage i seks ugers selvvalgt uddannelse. Forsørgelsesgrundlaget under uddannelsesperioden er det samme, som det du under ledigheden er berettiget til. Kommunen yder tilskud til dækning af evt. brugerbetaling. Der er også mulighed for befordringsgodtgørelse samt kost og logi..
Du har ret til anden aktør
Er der gået seks måneder efter visitation til fleksjob, uden at du har fået fleksjob, har du ret til at blive henvist til en anden aktør. Er der gået 12 måneder indenfor 18 måneder skal du henvises til anden aktør. Har du som fleksjobber været ledig i 18 måneder inden for 24 måneder og har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse, vil du blive presset af kommunen ved et krav om opfølgning. Fordi kommunen mister efter denne periode statsrefusionen til disse ydelser.


 

Reglerne på det danske arbejdsmarked er en kompliceret og sammensat størrelse, der bestående af love, bekendtgørelser, kutymer, overenskomster og en lang række konkrete afgørelser. Dertil kommer på det seneste EU-direktiver og domme fra EF-domstolen.

 

Befordring Personer, ansat i et fleksjob, er befordringsmæssigt stillet på samme måde som personer, ansat på ordinære vilkår. De skal være opmærksom på ligningslovens § 9D. Denne regel giver mulighed for, at personer med handikap eller en kronisk sygdom, kan fratrække de faktiske udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsstedet efter reduktion med et bundfradrag.

 
 
Kommuners brug af andre aktører i fleksjobindsatsen Arbejdsgangsbeskrivelser og vejledninger  


  Pas på - Flere kommuner udsender fiktive breve
Med et påtænkt stop på bistandstillæg og det samme for §34 særlig-hjælp til boligudgifter. Hvad gør du - Du klager straks og beder om en henvisning til hvilken lov de påtænker at efterleve og som muliggør et stop af hjælpen. Alle er velkommen til at henvende sig til fleksjobber om fiktive påtænkte udokumenterede stop for yderlig hjælp.
  Hent et Fleksjobbevis
Bevis for, at borgeren er visiteret til fleksjob og hvilke særlige behov fleksjobbet skal tage højde for. Som fleksjobber har du ret til at modtage et udfyldt bevis fra kommunen.
 
 
  Indsamling af økonomisk hjælp til medlemmer   Fleksjobber vil stå vagt om retssikkerheden


Ingen fleksjobber "skal" kun have mindstelønnen
De kan og skal forhandle sig til en højere løn, det er arbejdsgiveren der "kun" kan få udbetalt 1/3 eller 2/3 af mindste lønnen på overenskomstområdet. Hvis en ansat i fleksjob i de timer vedkommende er ansat til at arbejde (fx 20 timer pr. uge) kan udfylde en arbejdsfunktion lige så godt, som en person der arbejder på normale arbejdsvilkår, forudsættes det, at vedkommende ikke kun bliver aflønnet på overenskomstens grundløn.
Ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 69 ophører muligheden for at få tilskud til fleksjob, når man når folkepensionsalderen, så hvis du skal fortsætte på arbejde efter du er fyldt 65, skal din arbejdsgiver afholde hele lønnen.


  2009 bringer nye tiltag. Der oprettes en økonomisk retshjælpsordning via støttebeløb og gavebeløb. Retshjælp til fri proces og omkostninger til stævninger/retssager mod private aktør og erhvervsdrivende, samt Stat og Kommuner der har myndighedsansvaret for overgreb. Støtten bevilliges af Bestyrelsen til medlemmer, og gives efter behov og midler til formålet til at støtte personer, som er i fleksjob, samt personer som er – eller er på vej til at blive - visiteret til et fleksjob eller Skånejob.   Claus Hjort Frederiksen udtaler
I forliget om justering af fleksjobordningen indgår der forskellige initiativer, der skal sikre, at det er de rigtige personer, der visiteres til fleksjob, og at ledigheden blandt visiterede personer til fleksjob kommer ned. F.eks. får de fleksjobvisiterede mulighed for at få anden aktør, mulighed for at få en mentor og mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det er også aftalt, at kommunen fremover hver tolvte måned skal foretage en vurdering af, om den pågældende fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, eller om der skal påbegyndes en socialpensionssag.
 
 
  Syge behandles som ledige – en syg ide
Regering er kendt for at benytte sig af "designer sprog", hvis funktion er at iklæde negative tiltag som positive foranstaltninger. Uarbejdsdygtighed bliver ændret fra at være et lægefagligt anliggende til at være et arbejdsgiveranliggende. Regeringens mandsopdæknings instrument skal nu tages i brug på sygedagpengeområdet. De sygemeldte skal kontrolleres igen og igen gennem et intensivt system af samtaler og vurderinger med arbejdsgiver senest i fjerde syge uge og igen i 8. uge med jobcenter/ekstern aktør og efterfølgende med mellem 1 og 3 måneders interval.
  Den halvårlige evaluering af borgere i fleksjob er ren proforma og giver ikke mulighed for nogen reel støtte til virksomheder, som har fleksjobbere ansat. Kommunen sender et afkrydsningsskema, hvor der skal svares på, hvordan det går. Krydser der af, at det går dårligt, sker der imidlertid ikke noget, og henvender en arbejdsgiver sig direkte til en kommune for at fortælle, at det er ved at køre helt skævt, så sker der det, at de får at vide, at kommunen ikke kan hjælpe, fordi vedkommende flekser er jo i job, og der ikke er nogen sagsbehandler til at tage sig af sagen" Problematikken ligger i, at kommunen ikke vil behandle borgere, der er i arbejde, men kun ledige der står i ledigheds køen.
 


  Der er mange hurtige veje ud af arbejdsmarkedet
Arbejdsskader, sygdom, sociale problemer eller nedslidning fører hvert år til, at mange må forlade deres job enten frivilligt eller med en fyreseddel i hånden. Herefter er der en lang vej tilbage til arbejdsmarkedet igennem lov-systemet.
  Fleksjobber organisationen drives af frivillige
Således der ikke kan stilles modkrav. Organisationen vil eller skal ikke kun arbejde på, at skaffe fleksjob, det er der nok om derude. Organisationen ønsker at give personer med særlige behov, muligheden for at organisere sig og mødes fagligt. Ønsker du at hjælpe med noget - kontakt Fleksjobber.
 


  Fleksjobansatte er glade for deres arbejde
Men fleksjob ordningen er fastsat midt imellem det sociale område og arbejdsmarkedet, det frembringer en uklar social position og skaber usikkerhed om, hvilke regler og rettigheder der gælder, når en ansat kan være både en gevinst og en byrde. Den store frygt opstår hvor kommunen overvurderer arbejdsevnen i bestræbelserne på skaffe job og fortager en overfladisk afdækning af, hvad arbejdsevne rækker til.
  Ingen fleksjobber "skal" kun have mindstelønnen, de kan forhandle sig til en højere løn. Bemærk: det er arbejdsgiveren der "kun" kan få udbetalt 1/2 eller 2/3 af mindste lønnen på overenskomstområdet. Hvis en ansat i fleksjob arbejde 20 timer pr. uge og udfylde en arbejdsfunktion lige så godt, som en person der arbejder på normale arbejdsvilkår, forudsættes det, at vedkommende ikke kun bliver aflønnet på overenskomstens grundløn.
 


  Prisen for medlemskab af en fagforening koster fra 60 kr. og op til 689 kr. med og uden forsikring / A-kasse.   Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af en overenskomst. Hvis det ikke fremgår, kan du dog alligevel være omfattet af en overenskomst, hvis din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening.
 


 

Ja det er sygt
Hvis det vurderes, at en sygemeldt skal visiteres til fleksjob, skal sygedagpengene standses og den pågældende må overgår til ledighedsydelse eller kontanthjælp. Retten til sygedagpenge bevares ikke.

  Der mangler stadig en nedre grænse for hvornår der kan visiteres til fleksjob. Alle ved at arbejdsgiveren sætter penge til ved fleksjob under 12½ timer, og at det skader hele fleks området, når samme person presses op i tid over de 12½ timer, selvom helbredet ikke kan holde til det. Fleksjobber under 12½ timer bør visiteres til skånejob.
 
 
  Fleks-lovgivningen sikrer som noget helt specielt en fleksjobber, at hvis du ansættes på en arbejdsplads uden overenskomst, "skal" du have overenskomstmæssig løn, feriepenge, arbejdsmarkedspension m.m.   Ankestyrelsen fastslog i en afgørelse i juni 2007, at den faglige organisation skal inddrages, når vilkårene og løn i et fleksjob skal fastlægges.
 
 
 

Fleksjob og tilskud

Oversigt over refusionsberettiget tilskud

Vejledning og oplysninger til arbejdsgivere

  Når en ledig fleksjob visiteret borger henvender sig med ønske om at få udarbejdet et fleksjobbevis, har kommunen pligt til at udstede et bevis, uanset hvor længe den fleksjobvisiterede har været ledig. Jobcentret har ikke pligt til at udstede beviser til personer, der er ansat i et fleksjob, men kan dog vælge at gøre det, hvis det vurderes at være relevant.
 
 
  Fleksjobber sætter spørgsmålstegn ved, om advokater og systemet er klædt på til at føre sociale sager. Systemet er bygget op, så sagerne løses inden for ankesystemet. Advokaterne har fået en generel uddannelse, og kan derfor også føre sociale sager, men retssystemet er ikke gearet hertil. Kommunerne skal blive bedre til at overholde lovgivningen, og lovreglerne skal være klare, og vejledningerne skal komme ud samtidig med loven.  
Løntilskud ved fleksjob 2008
Maksimum for beregning af løntilskud
416.210 kr. årligt
Maksimum for beregning af løntilskud
216,33 kr. i timen
Ved1/2 tilskud
208.105 kr. årligt
Ved1/2 tilskud
108,16 kr. i timen
Ved 2/3 tilskud
277.473 kr. årligt
Ved 2/3 tilskud
144,22 kr. i timen
 
 
  N-3-07: Kommunen havde ikke hjemmel til at frakende en borger retten til et tilbud om fleksjob med den begrundelse, at han ikke tog imod relevante tilbud om fleksjob. Begrundelsen var, at kommunen havde fundet, at borgeren havde en væsentlig varig begrænsning i arbejdsevnen, og at han ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Der var ikke regler om, at kommunen i sådanne situationer kunne undlade at tilbyde fleksjob. Eventuelle sanktioner som følge af manglende rådighed for fleksjob skulle ske efter de regler, der vedrørte forsørgelsesgrundlaget for borgeren, der var visiteret til fleksjob.

Fleksjobbere snydes for pension
Fleksjobber har krav på pension, og skal selvfølgelig også have det, men der er desværre mange fleksjobbere, der har stået uden for arbejdsmarkedet så længe, at de ikke har en fagforening til at hjælpe sig.

 

Kræver for mange arbejdsprøvninger
Det ser alligevel ud til at folk som skal i fleksjob i mange tilfælde kan undgå at skulle ud i to arbejdsprøvninger først.

HK Sydjylland har i dag haft foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for at fortælle om en konkret sag, hvor en kvinde med permanent nedsat arbejdsevne ikke umiddelbart kan få fleksjob på den virksomhed, hvor hun hidtil har arbejdet. Hun skal først ud i endnu en arbejdsprøvning, siger Kolding Kommune. Men folketingspolitikerne i udvalget har en anden mening om sagen, siger HK Sydjyllands  repræsentant, Svend Aage Hansen. - Som man sagde til os. Vi havde fat i en rigtig rigtig god sag. For Kolding Kommune har været alt for restriktiv i brugen af reglerne. Det var politikerne enige om på tværs af partierne. Derfor er det i mange tilfælde ikke nødvendigt med to jobprøvninger. - Det er ikke nødvendigt, hvis det er synliggjort at den pågældende person ikke kan bestride andre job end det ene, som man prøver af på virksomheden. - Så jeg tror det her får en vældig konsekvens i behandlingen af hvordan fleks-jobbene skal fungere. Nu kan vi komme tilbage til, at de fungerer efter de intentioner, som man på Christiansborg havde med lovgivningen, siger Svend Aage Hansen. Udvalget vil nu anmode beskæftigelsesministeren om en redegørelse. Samtidig bliver Kolding Kommune bedt om at forklare, hvorfor man administrerer reglerne, som man gør

 
 
  Der er ikke hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelses- indsats til, at kommunen kan kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt løntilskud efter reglerne om fleksjob til en arbejdsgiver. Ingen kan kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt løntilskud til en arbejdsgiver efter reglerne om fleksjob   A-7-07: Der var ikke grundlag for at standse udbetalingen af ledighedsydelse i 5 uger, selvom borgeren havde forladt et arbejdsforløb. I det konkrete tilfælde var der alene tale om en arbejdsprøvning/praktikforløb med henblik på vurdering og afklaring af, hvorledes fleksjob kunne etableres med de rigtige skånehensyn. Der var derfor ikke tale om, at borgeren havde afvist et rimeligt tilbud om fleksjob.
 
 
  Bliv ikke snydt som fleksjobber, når du skifter job
Alle har krav på pension fra første arbejdsdag, når de skifter til et nyt job, hvis de en gang tidligere har fået pension gennem et arbejde. Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler pension, kan der regnes 5 år tilbage og kræves efterbetaling, hvis du er blevet snydt for pension.
  Her kan du se en fremsendt fleksjobbevilling
Bemærk sidst i bevillingen, der står at der ikke sendes en kopi til den faglige organisation og indeholde ikke oplysninger om, hvad personen kan og ikke kan i forhold til at varetage et fleksjob.

Her kan ses et skema til en fleksjobbevillingFleksjob og Løn
Det er vigtigt at skelne imellem din løn som ansat og arbejdsgiverens løntilskud fra kommunen. Som anført fastsættes lønnen til en ansat efter forhandling med de faglige organisationer. F.eks. kan der ydes kvalifikationstillæg mv. Tilskuddet til arbejdsgiveren er derimod ikke til forhandling.

Loft over tilskud til fleksjob.
Når personer ansættes i fleksjob, kan tilskuddet til arbejdsgiveren højst beregnes af en bruttoløn på 387.000 kr. om året. Det vil sige, at tilskuddet højst kan udgøre 194.000 kr., hvis arbejdsevnen er nedsat til det halve, eller 256.000 kr., hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3.


Løntilskuddet til arbejdsgiveren
Skal beregnes på grundlag af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Ved overenskomstmæssig løn skal forstås den løn, som den pågældende funktion berettigede til.

Skånehensyn
Behøver ikke kun at blive udregnet i antallet af timer, men kan udmærket være nedsat arbejdstempo eller hyppige hvilepauser. Det er (dig) og kommunen, som tager stilling til, hvor nedsat din arbejdsevne er.


Stavnsbinding af de fleksjobansatte
Det er en betingelse ved flytning til anden kommune, at der skal ske en ny visitation til fleksjob. I lovforslagets bemærkninger er det fastslået, at hvis flytningen medførte, at personen ikke kunne fortsætte i sit nuværende job og derfor måtte opsige dette, skal der ske en fornyet visitation i tilflytningskommunen. SR skriver at Fleksjob bevillingen flytte med, men en revurderingen skal foretaget af den nye kommune.
Ordentlige forhold som ledig
Foreningen har ikke til formål at skabe arbejdspladser til de ledige, men at sikre gode levevilkår for de medborgere som er arbejdsledig eller i fleksjob. Vi har derfor brug for alt den støtte, som vi kan modtager fra privatpersoner, fonde, organisationer og foreninger til arbejdet bedre rettigheder og mere retssikkerhed.
       
 

Offentlig jobservice for arbejdsgivere, jobsøgere og ledige samlet ét sted

Find dit lokale jobcenter
Jobservice for arbejdsgivere og jobfinder.

 

Her kan du hente svar på spørgsmål af social og juridisk karakter om bl.a. fleksjob m.m.LO for 3F mod Personalestyrelsen for Sakskøbing Kirkegård

Ikke grundlag for at fravige overenskomstmæssige lønbestemmelser for medarbejder i fleksjob

En faglært gartner, der var ansat i fleksjob med kommunalt løntilskud på en kirkegård, blev aflønnet som ufaglært gartneriarbejder. Efter en organisationsaftale mellem Finansministeriet og 3F, der bl.a. omfatter gartnere og gartneriarbejdere ved den omhandlede kirkegård, er den, der har gennemført en uddannelse som gartner berettiget til at oppebære den for faglærte fastsatte løn. Arbejdsretten fastslog, at løn og øvrige arbejdsvilkår for medarbejdere i fleksjob efter loven om en aktiv beskæftigelsesindsats som udgangspunkt fastsættes efter de kollektive overenskomster, der er gældende for ansættelsesområdet. Da aflønning som faglært efter organisationsaftalen alene var afhængig af, at vedkommende har en uddannelse som gartner, og da overenskomstparterne ikke havde godkendt en fravigelse af den, pålagde retten kirkegården en bod på 25.000 kr. indeholdende efterbetaling af knap 7.000 kr.